1. turnus – Avatar aneb Cesta časem

2. turnus – Avatar aneb Cesta časem

3. turnus – Avatar aneb Cesta časem